بازدید 10 1396/07/22
معرفي مدیر کنترل کیفیت جهت جابجایي واحد


شماره:                      

 تاریخ:                      

 

 

باسمه تعالي

 

موضوع : معرفي مدیر کنترل کیفیت جهت جابجایي واحد

 

با سلام؛

 

 بدینوسیله خانم / آقای ______________________  به شماره شناسنامه ___________ صادره از   ___________________ متولد ______دارای مدرک تحصیلی

______________________ از دانشگاه ______________ دارای پروانه تایید صلاحیت به شماره _______________  تاریخ صدور _______________  برای 

واحد تولیدی __________________________________________________ جهت   فرآورره /فرآورره های __________________   مي باشد. لذا نامبرده جهت

تصدی پست مدیر کنترل کیفیت  برای فرآورره / فرآورره های _____________________________ به شماره استاندارد ملي ____________________ در شیفت کاری

_________ این واحد تولیدی به حضور معرفي مي گردد.

 

 

نام و نام خانوادگي مدیر عامل واحد تولیدی

 

 امضاء مهرامروز 1 مرداد ماه 1397

چناچه شما دارای نرم افزار بارکد خوان در گوشی هوشمند خود هستید به راحتی می توانید با اسکن این کد به آدرس این صفحه دسترسی داشته باشید.

  • Condition image
  • دمای هوا

    loading...

  • وضعیت هوا

    loading...