بازدید 10 1396/07/22
معرفي مدیر کنترل کیفیت جهت جابجایي واحد


شماره:                      

 تاریخ:                      

 

 

باسمه تعالي

 

موضوع : معرفي مدیر کنترل کیفیت جهت جابجایي واحد

 

با سلام؛

 

 بدینوسیله خانم / آقای ______________________  به شماره شناسنامه ___________ صادره از   ___________________ متولد ______دارای مدرک تحصیلی

______________________ از دانشگاه ______________ دارای پروانه تایید صلاحیت به شماره _______________  تاریخ صدور _______________  برای 

واحد تولیدی __________________________________________________ جهت   فرآورره /فرآورره های __________________   مي باشد. لذا نامبرده جهت

تصدی پست مدیر کنترل کیفیت  برای فرآورره / فرآورره های _____________________________ به شماره استاندارد ملي ____________________ در شیفت کاری

_________ این واحد تولیدی به حضور معرفي مي گردد.

 

 

نام و نام خانوادگي مدیر عامل واحد تولیدی

 

 امضاء مهرامروز 24 مرداد ماه 1397

چناچه شما دارای نرم افزار بارکد خوان در گوشی هوشمند خود هستید به راحتی می توانید با اسکن این کد به آدرس این صفحه دسترسی داشته باشید.

  • Condition image
  • دمای هوا

    loading...

  • وضعیت هوا

    loading...