بازدید 268 1396/07/19
قرارداد کار


بسمه تعالی

"قراردادکار"

این قرارداد به موجب ماده( 10) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره (7) قانون کار موضوع بند الف  ماده (8) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما  و مدیر کنترل کیفیت منعقد میشود .

                                                                                         ( ماده 1)

مشخصات طرفین : (کارفرما )

واحد تولیدی    ...................................................................................  به مدیریت عامل  خانم / آقا ..........................................................   فرزند ............................................

کد ملی    ................................................................... .........              شماره تلفن همراه    ....................................................................  شماره تلفن واحد...........................

شماره فاکس واحد ..........................................................................       نشانی واحد تولیدی  .............................................................................................................................            

مشخصات( مدیر کنترل کیفیت)

نام و نام خانوادگی ...........................................................................    فرزند  ...........................................................   متولد ....................   کد ملی .......................................

میزان تحصیلات ................................................................  تلفن همراه ................................................... نشانی منزل ...........................................................................................

سابقه کار.........................................................................................................................................................................

مشخصات نماينده مدير کنترل کيفيت  :   انجمن ...............................................با نمایندگی .................................................................نشانی : ....................... ...............................................................................

شماره تماس : .................................................( اين قسمت در صورت تراضي طرفين قرارداد تکميل گردد.)                                                    

                                                                                           (    ماده 2 )

 

نوع قرارداد: دایم                               موقت

 

مدت قرارداد : مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ ..................................  لغایت .................................. به مدت ............... سال میباشد .

 

تبصره 1:مدت قرارداد موقت حداقل به مدت یک سال می باشد .

 

                                                                                    

 

                                                                            ( ماده 3)

محل انجام کار:.......................................................................................................................................................................................

ساعت کار: میزان ساعت کار ، ساعت شروع و پایان آن مطابق با شیفت کاری واحد تولیدی تعیین میگردد درصورتی که واحد بیش از یک شیفت کاری تولید کند موظف است  شخص دیگری را به عنوان مدیر کنترل کیفیت معرفی نماید .

(ساعت کار مندرج در قانون کار جمعا 44 ساعت در هفته میباشد )

 

 

 

                                                                             ( ماده 4)

تاريخ انعقاد قرارداد : از تاريخ ................................ لغايت .............................................

 

( ماده  5 )

حق السعی:

الف : حقوق پایه /ماهانه ............................................................. ریال

ب: پاداش افزایش تولید و یا بهره وری ............................................ریال  که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است .

ج : سایر مزایا .............................................................................ریال

 

کل حقوق دریافتی ...................................................................... ریال ( حقوق دریافتی نباید کمتر از حقوق مصوب وزارت  کار باشد )

 

تبصره 4: در صورتی که واحد تولیدی دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار می باشد حقوق و مزایای نامبرده بر اساس طرح پرداخت می شود .

 

تبصره 5: افزایش حقوق با رعایت حداقل ضریب افزایش حقوقاعلام شده از سوی وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی بوده که در شروع اولین ماه سال شمسی اعلام می گردد و ربطی به زمان انعقاد قرارداد ندارد .

                                

                                                                                 ( ماده 6 )

حقوق و مزایای مدیر کنترل کیفیت: بصورت ماهانه به شماره حساب /شماره کارت  ................................................................................................

نزد بانک .............................................................  شعبه ..................................................... توسط کارفرما واریز می گردد.

                                            

شماره حساب/شماره کارت انجمن..........................................................بانک..................................... (در صورت نمایندگی انجمن،این قسمت تکمیل گردد)

 

                                                                           (  ماده 7)

 

بیمه :به موجب ماده (148) قانون کار ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه ازتاریخ  انعقاد قراردادکار مدیر کنترل کیفیت  را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید.

          

                                                                   (  ماده 8)

عیدی و پاداش سالانه :به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه مدیر کنترل کیفیت شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 مجلس شورای اسلامی ، به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت /مبنا ( تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی مدیر کنترل کیفیت ) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به مدیر کنترل کیفیت پرداخت می شود . برای کار کمتر از یک سال ، میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

                                                                   ( ماده 9)

حق سنوات یا مزایای پایان کار:به هنگام فسخ یا خاتمه قراردادکار حق سنوات مطابق قانون و صوب 25/8/87 مجمع تشخیص نظام به نسبت کارکرد مدیر کنترل کیفیت پرداخت می شود.

                                                             

                                                                 (   ماده 10)

شرح وظايف کارفرما :

1-      کارفرما متعهد ميگردد که حقوق ماهيانه کارگر را هرماه بدون هيچ تاخيري به حساب مشخص شده در قرارداد واريز نمايد

2-     کارفرما موظف است ساير حقوق و مزايا را طبق قرارداد در خاتمه يا فسخ به کارگر پرداخت نمايد

3-    در صورت انحلال يا ورشکستگي شرکت کارفرما مي بايست موضوع را يکماه جلوتر به کارگر اطلاع دهد و تمامي حقوق و مزايا را طبق قرارداد پرداخت نموده و با کارگر تسویه حساب نماید

4-     هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالکيت کارگاه ، از قبيل فروش يا انتقال به هر شکل ، تغيير نوع توليد ، ادغام در موسسه ديگر ، ملي شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اينها در رابطه قراردادي کارگر موثر نمي باشد و کارفرماي جديد ، قايم مقام تعهدات و حقوق کارفرماي سابق خواهد بود.

5-     چنانچه کارگاه براثر قوه قهريه سيل ، زلزله و امثال اينها و يا حوادث غير قابل پيش بيني ( جنگ و نظاير آن ) تعطيل گردد و کارفرما و کارگران آن بيکار شوند پس از فعاليت مجدد کارگاه ، کارفرما مکف است کارگران بيکار شده را در همان واحد بازسازي شده و مشاغلي که در آن به وجود مي آيد به کار اصلي بگمارد.

6-     اگر خاتمه قرارداد کار در نتيجه کاهش تواناييهاي جسمي و فکري ناشي از کار کارگر باشد ( بنا به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي کار و يا نمايندگان قانون کارگر ) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرين حقوق ، به وي پرداخت نمايد.

7-     کارفرما متعهد ميگردد تمامي هزينه هاي آموزشي ، کارآموزي ،  دبيرخانه تاييدصلاحيت و برابر اصل کردن مدارک تاييدصلاحيت را پرداخت نمايد .

8-    کارفرما موظف است  که پس از تحويل مدارک مدير کنترل کيفيت رسيدي بابت دريافت مدارک به مدير کنترل کيفيت داده و بعد از اتمام و يا فسخ قرارداد کليه مدارک مربوطه را به وي مسترد نمايد در غير اينصورت مرتکب تخلف گرديده و انجمن با وي برخورد قانوني خواهد نمود. 

9-     کارفرما مسوول است شان و منزلت مدير کنترل کيفيت را حفظ نموده و فقط از وي در حدود وظايفش  توقع داشته و کارهاي ديگر را به ايشان محول ننمايد در غير اينصورت چنانچه انجمن مطلع گردد  ابتدا به کارفرما اخطار کتبي داده و در صورت تکرار با وي برخورد قانوني ميگردد .

10-   مطابق آیین نامه تایید­ صلاحیت علمی­و­فنی مدیران کنترل کیفیت،مدیر کنترل کیفیت موظف است در شیفت کاری تعیین شده به طور تمام وقت در واحد تولیدی حضور داشته باشند. چنانچه نامبرده بیش از سی روز کاری متوالی یا شصت روز متناوب در واحد تولیدی حضور نداشته باشد، کارفرما موظف است فرد واجد شرایط دیگری را به اداره کل و انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع معرفی نماید و همچنین عدم حضور وی را کتبا با دلایل به واحد حقوقی انجمن اعلام نمایند،در غیر اینصورت هیچگونه عذر و بهانه ای از واحد مورد قبول نمیباشد.

 

 

( ماده 11 )

شرح وظايف مدير کنترل کيفيت

1-      مدير کنترل کيفيت متعهد ميگردد که اولا آيين نامه ی انجمن مديران کنترل کيفيت را مطالعه و آن را امضاي نمايد ثانيا تمامي موارد آيين نامه براي وي لازم الاتباع مي باشد و هرگونه عدم بي اطلاعي و جهل به آيين نامه فوق الذکر براي انجمن و کارفرما قابل قبول نمي باشد

2-     مدير کنترل کيفيت که استعفاي مي دهد موظف است يک ماه به کار خود ادامه داده و بدوآً استعفاي خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتيکه ظرف 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي شود و مدير کنترل کيفيت موظف است رونوشت استعفاي و انصراف از آن را به انجمن مديران کنترل کيفيت تحويل دهد.

3-    مدير کنترل کيفيت  متعهد ميگردد که طي ساعات تعيِين شده در واحد توليدي حضور يابد و عرف و شان مدير کنترل کيفيت  و کارفرما را رعايت نمايد.

وظايف اختصاصي مدير کنترل کيفيت

                                                                            

1-   ایجاد بانک اطلاعاتی استانداردهای مورد نیاز واحد تولیدی یا خدماتی

2-  حضور تمام وقت (دایم ) در ساعت فعالیت واحد تولیدی یا خدماتی ( در شیفت کاری تعیین شده دراین قرارداد)

3-  بازرسی و کنترل مواد اولیه ، محصول حین ساخت ، محصول نهایی ، بسته بندی و انبارش در کلیه مراحل و بارگیری کالا از واحد تولیدی

4-     تایید کیفی برای ورود مواد اولیه و خروج محصول نهایی

5-     نظارت ، تایید و کنترل فعالیت های آزمایشگاهی

6-     نظارت بر ثبت نتایج آزمون و کنترل های روزانه

7-     نظارت بر کالیبراسیون ادواری وسایل سنجش

8-    همکاری درجهت استقرار سیستم های مدیریت کیفیت با رویکرد مدل های بین المللی

9-     مشارکت در تدوین استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه ای در چارچوب سیاستهای سازمان

10-    اجرای دستورالعمل های صادره توسط سازمان ملی استاندارد در زمینه وظایف شغلی

11-    جلوگیری از تولید محصول در صورت بروز نقص بحرانی در انطباق با استاندارد مربوطه و انعکاس فوری به اداره کل استاندارد استان مربوطه

12-   گزارش کتبی به مدیر عامل در صورت بروز هرگونه عدم انطباق کیفیت مواد اولیه و محصول یا خدمت با استانداردهای مربوطه ودر صورت عدم توجه مدیرعامل به نواقص اعلام شده ، ارسال گزارش کتبی به اداره کل استاندارد استان از سوی مدیر کنترل کیفیت

13-  ارسال گزارشات ماهانه در خصوص نتایج آزمون های مواد اولیه و محصول نهایی به اداره کل استاندارد استانمربوطه

14-   ارایه آموزش های مرتبط با امر کنترل کیفیت به پرسنل تاثیرگذار در کیفیت محصول یا خدمت

15-   اجرای مقررات عمومی واحد تولیدی یا خدماتی ذیربط در صورتی که مغایر یا مانع از انجام وظایف و مسوولیت های شغلی وی نباشد.

16-   مدیر کنترل کیفیت موظف می باشد آیین نامه انظباطی واحد را رعایت نماید.

 

تبصره2 : وظایف مندرج در ماده فوق رافع مسوولیت مدیرعامل در انطباق محصول واحد تولیدی یا خدماتی با استاندارد مربوطه نخواهد بود.

تبصره 3: مدیر کنترل کیفیت از نظر رعایت مقررات استخدامی تابع قوانین و قررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد

( ماده 12 )

 

شرایط فسخ قرارداد:اين قرارداد در موارد ذيل توسط هر يک از طرفين قابل فسخ است.

فسخ قرارداد يکماه قبل به طرف مقابل کتباً مي بايست اعلام گردد.

1-      عدم رعايت وظايف کارفرمايي توسط کارفرما که در ماده 11 اين قرارداد آمده است.

2-      عدم رعايت وظايف مدير کنترل کيفيت توسط مدير کنترل کيفيت که در ماده 12 اين قرارداد آمده است .

3-      هر نوع قصور ديگري توسط کارفرما يا مدير کنترل کيفيت که باعث نقض آيين نامه تاييدصلاحيت گردد هريک از طرفين حق دارند پس از اعلام نظر مثبت انجمن قرارداد فسخ نمايند ..

 

                                                                 ( ماده 13 )

سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله  مرخصی استحقاقی ، کمک هزینه مسکن ، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

                                                          

                                                                (  ماده  14 )

شرط داوري : در صورت بروز هرگونه اختلاف بين مدير کنترل کيفيت و کارفرما که ناشي يا مرتبط با اين قرارداد باشد از جمله اختلاف راجع به تفسير يا اجراي قرارداد ، موضوع از طريق حکميت و توسط مشاور حقوقي انجمن مديران کنترل کيفيت صنايع استان تهران که با توافق طرفين قرارداد  بعنوان داور مرضي الطرفين با اختيار  صلح و سازش انتخاب مي گردد ، حل و فصل مي شود. بطوريکه راي داور مزبور براي طرفين بدون نياز به رجوع به محاکم،  قاطع نزاع و لازم الاتباع مي باشد.

 

این قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما ، یک نسخه نزد مدیر کنترل کیفیت  و نسخه سوم به انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع استان تهران و نسخه چهارم توسط کارفرما از طريق نامه الکترونيکي و يا اينترنت و يا ساير طرق به اداره کار و امور اجتماعي محل  تحویل داده  می شود.

 

 

امضا و مهر کارفرما                                                                           امضای و اثر انگشت مدیر کنترل کیفیت

 

 

 

 

 

 امروز 1 مرداد ماه 1397

چناچه شما دارای نرم افزار بارکد خوان در گوشی هوشمند خود هستید به راحتی می توانید با اسکن این کد به آدرس این صفحه دسترسی داشته باشید.

  • Condition image
  • دمای هوا

    loading...

  • وضعیت هوا

    loading...